NÁVRH EXTERIÉRU POLYFUNKČNÉHO OBJEKTU

AUTOR PROJEKTU: Ing. Blanka Malá, Ing. Katarína Brojová
POLOHA: Považská Bystrica
ROZLOHA: 3700 m²

POPIS: Návrh predstavuje riešenie exteriéru spoločenského domu v Považskej Bystrici. Zmena funkcie objektu si vyžiadala riešenie parkovacej plochy a nástupného priestoru pre objekt. Návrh sadovníckych úprav vychádza zo širších vzťahov riešeného územia, kde rieši prepojenie navrhovaných plôch zelene s existujúcou verejnou zeleňou z urbanistického hľadiska. Navrhované úpravy rešpektujú  vzniknuté dopravné nároky v území. 

Výber druhov navrhovanej vegetácie vychádza z podmienok stanoviska exponovaného predovšetkým na vplyv dopravy a frekventovanej prevádzky, zároveň však zohľadňuje druhové zloženie okolitej vegetácie. Snahou návrhu bolo čo najprirodzenejšie začlenenie navrhovanej výsadby do prostredia. Takýmto prepojením výsadba zdôrazňuje komunikácie, ktoré navádzajú návštevníkov do objektu, čím sa podporí funkcia spoločenského centra. 

Ďalším aspektom návrhu bolo zohľadnenie prevádzky kaviarne v nástupnej časti. Vhodným umiestnením mobilnej zelene medzi parkovisko a nástupný priestor  sa zachoval dostatočný priestor pre prechod a akumuláciu ľudí pri vstupe do objektu, zároveň sa však vytvorilo pocitové oddelenie prevádzky kaviarne od parkoviska. Druhovo zaujímavá výsadby podporuje celkové estetické vyznenie objektu i nadväzujúcej plochy. Navrhovaný mobiliár umožňuje posedenie v priestore a využitie plochy ako stretávací priestor.

Dúfame, že čoskoro Vám ponúkneme fotografie realizácie projektu.