súťaž: PROMENÁDA NA ŠÍRAVE

AUTOR PROJEKTU: Ing. Katarína Brojová, Ing. Michaela Šmeringaiová, Ing. Mária Jurčová

POLOHA: Zemplínska Šírava – Obec Kaluža

ROZLOHA: 70454 m²

POPIS: Šírava je výraznou dominantou krajiny a poskytuje priestor pre množstvo aktivít a vnemov. Návrh promenády pracuje s vytvorením zážitkového chodníka, ktorý približuje návštevníkom Šíravu z rôznych uhlov. Ambíciou zážitkového chodníka je umožniť návštevníkom znovu objaviť čaro Šíravy prostredníctvom priameho kontaktu s krajinou (senzorický vnem, aktivity v prírode). Návrh reaguje na niekdajšiu zlatú éru Šíravy ako priestoru pre rekreáciu v prírode, pričom podporuje tento aspekt využitia krajiny aj ďalšími záujmovými bodmi, ktoré podporujú návštevnosť aj v mimosezónnom období. Nosnou ideou navrhovaného riešenia je aktívne objavovanie priestoru všetkými zmyslami, keď sa z obyčajnej prechádzky pozdĺž vodnej hladiny stáva objavovanie rozmanitosti a premenlivosti Šíravy v priestore a čase.

Navrhovaný chodník sprevádza súbor aktivít, ktoré rešpektujú charakter daného prostredia, podporujú jeho maximálne využitie a umožňujú zažiť Šíravu v každom ročnom období. Zázemie jednotlivých aktivít – vyhliadkové miesta, je využité ako záujmové body na trase, ktoré akcentujú celkovú trasu, ale nekonkurujú dominantnému pôsobenie Šíravy a okolitej krajiny. Jednotlivé zastavenia, v prenesenom význame majáky, navádzajú návštevníka pozdĺž trasy k ďalšej aktivite a upozorňujú na jednotlivé zákutia priestoru. Ich úlohou je ľudí prechádzajúcich územím nie len zaujať, ale i zadržať, vytvoriť priestor pre zastavenie. Atrakciou zážitkového chodníka sa tak sprostredkovane stáva samotná Šírava a jej okolie.

Chodník zabezpečuje návštevníkom plynulý a bezbariérový prechod. Začlenením cyklodopravy do územia sa rozširuje diapazón návštevníkov, avšak oddelením pešej a cyklistickej trasy je zabezpečená ich bezpečná prevádzka. Zahrnutie cyklodopravy do územia odráža aj snahu o celkové prepojenie navrhovaného chodníka s vyhliadkou na Medvedej hore a ďalšími priľahlými záujmovými územiami.