Súťaž – revitalizácia námestia v Spišskej Belej

AUTOR PROJEKTU: Ing. Katarína Brojová, Ing. Michaela Šmeringaiová, Ing. Mária Jurčová

POLOHA: Spišská Belá – historické centrum

ROZLOHA: 18 139m²

POPIS: Návrh riešenia revitalizácie námestia v Spišskej Belej je postavený na troch základných pilieroch, ktorými sú:

FUNKČNOSŤ navrhovaného prostredia je v prezentovanom riešení pretavená v snahe o vytvorenie vhodnej funkčnej náplne jednotlivých priestorov, ich logickom usporiadaní, ale aj zohľadnením potrieb mesta a jeho obyvateľov.

IDENTITA navrhovaného riešenia predstavuje súhrn špecifík prostredia, ktoré vytvárajú genius loci daného územia. Snahou riešenia je tieto prvky v území podporiť a ich pomocou ukotviť revitalizované územie v pôvodnom, charakteristickom prostredí. Citlivé použitie novotvarov a moderných riešení v kombinácii s odkazmi na miestnu tradíciu smeruje návrh k vytvoreniu súčasného priestoru, ktorý je prirodzenou súčasťou prostredia pamiatkovej zóny mesta a podporuje jej hodnotu.

UDRŽATEĽNOSŤ navrhovaných úprav odráža cieľ návrhu, ktorým je vytvoriť prostredie s primeranými nárokmi na údržbu. S ohľadom na súčasné prejavy klimatických zmien a ich predpokladanú eskaláciu v nasledujúcich rokoch, návrh reaguje na potrebu udržateľnosti verejného priestoru, v kontexte ekologického prístupu a vplyvu územia na životné prostredie.

Usporiadanie priestoru je postavené na kontraste líniového uličného charakteru a plošného charakteru námestí. Celkový rámec udávajú historické fasády stavebných objektov. Ten je doplnený jednoduchými modernými riešeniami a materiálmi, ktoré sú zaujímavými prvkami, nekonkurujú však hodnote historických objektov v území. Prepájajúcim prvkom návrhu je vegetácia. Jej pravidelným usporiadaním napr. formou aleje sa zdôrazňuje formálny charakter pamiatkovej zóny. Jej rozvoľnenie podporuje prirodzené prelínanie súčasného priestoru s historickým. V okrajových polohách je výsadba menej rôznorodá, tvorená hlavne nízko údržbovými formami krov, naopak významné priestory sú zdôraznené výsadbami s kvitnúcimi druhmi, čím sa podporí ich celkové vyznenie v priestore.