SÚŤAŽ: REVITALIZÁCIA PEŠEJ ZÓNY TRENČÍN

AUTOR PROJEKTU: Ing. Katarína Brojová, Ing. Michaela Šmeringaiová, Ing. Mária Jurčová

POLOHA: Trenčín –  centrum mesta, Hviezdoslavova – Jaselská – Vajanského – Sládkovičova

ROZLOHA: 14133 m²

POPIS:

Návrh vníma riešené územie ako jeden z centrálnych mestských priestorov, ktorý priamo nadväzuje na centrálne námestie historického jadra. Cieľom návrhu je podporiť identitu revitalizovanej pešej zóny ako samostatného celku a zároveň tento priestor citlivo napojiť na nadväzujúce námestia, čím sa podporí kontinuita centra mesta ako celku.

              Navrhované úpravy vychádzajú z troch základných pilierov:

IDENTITA – vzhľadom na polohu pešej zóny v rámci historického jadra je snahou návrhu podporiť odkaz na históriu mesta jednoduchosťou úprav, vďaka ktorým vyznieva historická zástavba, podporením charakteru priestoru materiálovým riešením, alebo vytvorením priehľadov na dominanty mesta. Návrh v sebe nesie odkaz na tradície mesta, či už vytvorením priestoru pre ich prezentáciu, ale i symbolikou v situácii návrhu, kde je formou stvárnenia hlavnej prechodovej „zelenej línie“ odprezentované tvaroslovie typické pre výšivku v danej lokalite. Identita miesta je v návrhu podporená i prezentáciou aktuálneho diania formou prezentačných panelov, infopanelov či plôch pre sprievodné akcie (koncerty, prehliadky, trhy). Taktiež v rámci pochôdznej plochy je riešený svetelný pás, ktorý odkazuje na niekdajšiu prítomnosť opevnenia mesta.

KOMUNITA – vytvorením stretávacích plôch sa návrh snaží o podporenie väzieb v rámci obyvateľstva, či už na úrovni jednotlivých komunít (seniori, študenti, umelci, a pod.), i na úrovni rodinných a susedských väzieb. Plochy s možnosťou sedenia v príjemnom prostredí vytvárajú platformu pre rôznorodé aktivity v rámci verejného priestoru a podporujú tak snahu o to, aby obyvatelia priestorom nie len prechádzali, ale sa v ňom aj zastavili a strávili v ňom čas. Navrhované úpravy tak podporujú turizmus i život na úrovni lokálnych komunít. Vytvorením bezbariérových rampových prechodov návrh umožňuje pohodlný prechod celým územím pre každého občana. Vytvorením plôch pre sedenie v rámci uličného priestoru sa umožňuje podporenia komunity i formou rozvoja prevádzok kaviarní či reštaurácií.

UDRŽATEĽNOSŤ– návrh odráža snahu o zvýšenie udržateľnosti priestoru z viacerých hľadísk: jednoduchosť riešenia, ktorá súvisí s rentabilnou údržbou verejného priestoru, atraktivita a funkčná náplň priestoru, ktorá ovplyvňuje návštevnosť zóny a taktiež environmentálne hľadisko, ktoré sa výrazne podieľa na stabilite územia z dlhodobého hľadiska. Už v súčasnosti je citeľný negatívny dopad klimatických zmien, predovšetkým v urbánnom prostredí, pričom sa predpokladá nárast tohto trendu a nepriaznivých dopadov s tým spojených. Navrhované riešenie na to reaguje zvýšením zastúpenia vegetácie v území i materiálovým riešením. Navrhované výsadby funkčne zvyšujú kvalitu prostredia (zlepšenie kvality ovzdušia, zníženie prašnosti a hlučnosti, zadržanie zrážkovej vody v rámci výsadieb a teda zníženie nárokov na závlahu navrhnutej vegetácie, tienenie prostredníctvom stromovej etáže a teda zníženie teploty vzduchu a eliminácia odrážania slnečného žiarenia, zvýšenie vlhkosti vzduchu formou vodného prvku). V rámci udržateľnosti sa návrh snaží o variabilitu navrhovaných plôch a prvkov. Príkladom je vodný prvok v úrovni terénu, riešený spádovaním do štrbinového žľabu, ktorého plocha je mimo prevádzky plne pochôdzna a využiteľná pre aktivity mesta. Navrhované úpravy zasahujú do aktuálneho trasovania inžinierskych sietí v minimálnej miere, nakoľko priestorové riešenie reaguje na aktuálny stav, využitie priestoru a polohu existujúcich stromov.