ZÁHRADA S VÝHĽADOM NA HRAD

AUTOR PROJEKTU: Ing. Katarína Monček, Ing. Michaela Šmeringaiová, Ing. Mária Jurčová

POLOHA: Bratislava

ROZLOHA:954 m²

POPIS: Hustá zástavba a svahovitý terén limitujú plochu záhrady. Toto pôsobenie však potláča do úzadia nádherná lokalita s panoramatickým výhľadom na centrum hlavného mesta. Formálne riešenie návrhu odráža moderný charakter architektúry rodinného domu a obytnej štvrte. Výsadby so zaujímavými akcentmi naopak vyvažujú pôsobenie záhrady a vytvárajú harmonické prostredie pre oddych v exteriéri.

Veľké terénne prevýšenie na pozemku podmieňuje rozdelenie záhrady na jednotlivé terasy. Nástupnému priestoru dominuje kvitnúci trvalkový záhon, ktorý dotvára hlavné vstupy do domu a príjazdovú plochu. Centrálna terasa ponúka priestor pre oddych a stolovanie na drevenej terase, ktorú dotvára vodný prvok s prepadom do nižšej úrovne záhrady. Otvorený trávnatý parter, ktorý nadväzuje na detské izby, vytvára plochu pre hru. Trvalkový záhon na okraji tejto terasy je prechodovou bariérou a zároveň  dekoruje priestor a vytvára zaujímavé akcenty kvitnutia. Najnižšie situovaná terasa je oddychovým priestorom s príjemnou mikroklímou. Výsadby pôdneho pokryvu, doplnené o kvitnúce trvalky, ozeleňujú priestor a zároveň eliminujú nároky na údržbu plochy. Ohraničenie tohto priestoru, ako i celej záhrady, živým plotom podporuje v priestore pocit súkromia.

Záhrada na terase druhého nadzemného podlažia rodinného domu je priamym prepojením interiéru so širokou panorámou na mesto, ktorej dominuje Bratislavský hrad. Vzhľadom na stiesnené hranice terasy, sa návrh odkláňa od formálneho charakteru záhrady pri dome a rozvoľňuje priestor krivkami a jemnou modeláciou terénu. Rozohratie priestoru prostredníctvom navýšenia terénu umocňuje prírodný charakter výsadieb a taktiež umožňuje výsadbu vyššej zelene. Prepojenie trvalkových výsadieb a drevenej terasy výsadbou rozchodníkov rozširuje možnosti pobytovej plochy.

Jednoduché vyznenie výsadieb akcentujú detaily riešenia. Vložením dreveného hranola pri terase vznikol prvok na sedenie, ktorý prepája obytný priestor s plochou zelene. Použitie drevených nášľapných platní eliminuje množstvo spevnených plôch a akcentuje jednotlivé prechody.

Vodný prvok na terase druhého nadzemného podlažia pracuje s možnosťou zachytávania dažďovej vody v nízkej zdrži vyplnenej kamenivom. V daždivom období tak vzniká v zdrži vodná plocha. V období medzi dažďami je zdrž s kamenivom miestom dopadu vody z vodného kanála. Voda, ktorá takto v priestore cirkuluje výrazne zlepšuje mikroklímu a zmierňuje nároky na údržbu vodného prvku.

Terase tretieho nadzemného podlažia rodinného domu dominuje plocha terasy, umiestnená v nadväznosti na interiér. Tvarové riešenie terasy prepája obytnú plochu domu s výsadbami strešnej záhrady a približuje tak okolitú prírodu nie len prostredníctvom výhľadov do krajiny ale doslova na dosah ruky. Rozloha terasy rozširuje možnosti aktivít v záhrade a zväčšuje pobytovú plochu záhrady. Zvlnenie terénu výsadieb umocňuje spätosť s kopcovitým prostredím, v ktorom je objekt situovaný. Výrazným pozitívom výsadieb tretieho nadzemného podlažia je predovšetkým zmiernenie pôsobenia slnečného žiarenia na otvorenú terasu, vzhľadom na jej značne exponovanú polohu.