TYRŠOVO NÁBREŽIE

AUTOR PROJEKTU: Ing. Katarína Monček, Ing. Michaela Šmeringaiová, Ing. Mária Jurčová

POLOHA: Bratislava –  Tyršovo nábrežie

ROZLOHA: 14472 m²

POPIS: Návrh sa zaoberá revitalizáciou okolia Pamätníka obetiam extrémizmu, známeho ako Pomník Daniela Tupého. V súčasnosti je pamätník obkolesený vzrastlými stromami a je umiestnený v strede parkoviska, čím jeho silueta zaniká. Cieľom obnovy priestoru bolo zdôrazniť pomník a zároveň , vzhľadom na exponovanosť lokality na nábreží Dunaja, bolo zámerom podporiť rekreačný charakter územia a vytvoriť priestor pre pobyt v zeleni a oddych. Dôležitým faktorom návrhu bola snaha o čo najväčšiu elimináciu spevnených plôch v území a ich nahradenie kvalitným pobytovým priestorom so zeleňou.  

Navrhované zmeny podporujú návrh autora pamätníka Ing. arch Pavla Brnu a jeho myšlienku kruhového podstavca, vyjadrujúceho magnetizmus v spoločnosti ako reakcia na dianie  po násilnom ukončení života mladého človeka. Prioritou návrhu je zachovať pietny charakter priestoru a podporiť  pôsobenie pamätníka v kontexte blízkeho okolia i celkovej siluety nábrežia Dunaja v centre mesta. Zámerom bolo jednoduché riešenie, ktoré nekonkuruje objektu pamätníka, ale naopak dopĺňa jeho pôsobenie. Návrh zároveň zohľadňuje frekvenciu využívania územia, ako aj funkčné a kompozičné väzby priestoru a reflektuje ich v priestorovom členení i funkčnej prevádzke.  

Centrálnym bodom návrhu je pamätník, od ktorého sa odvíja zvlnenie územia v podobe  terénnych vĺn. Tento prvok zdôrazňuje pamätník a zároveň vyjadruje dopad udalostí, ktoré pripomína, na spoločnosť. Myšlienka reaguje na kruhový podstavec Pomníka Daniela Tupého, od autora Ing. arch Pavla Brnu, ktorý znázorňuje magnetizmus v spoločnosti ako reakcia na dianie  po násilnom ukončení života mladého človeka. Samotný pomník nesie názov „Zlomené krídlo“ a svojim umeleckým stvárnením vyjadruje násilný zásah do života mladého človeka v jeho rozlete. Tento obraz sa pretavuje do riešenia okolia pamätníka narušením kruhovej kompozície terénnych vĺn pešími trasami. Dve dominantné komunikácie križujúce sa v blízkosti pomníka prepájajú vstupy do územia a privádzajú návštevníka k pamätníku, avšak jeho vyosením mimo hlavnej pešej trasy je zachovaný pietny charakter priestoru pomníka, mimo centrálne dianie a ruch verejnej prevádzky. Vzdialenejšie polohy sú riešené formou pobytového trávnika. To umožňuje návštevníkom využiť priestor na oddych, stretávanie sa  a pobyt v zeleni.